MILITIA SANCTAE MARIAE
Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Apie Švenčiausios Dievo Motinos riterių Ordiną  -
Militia Sanctae Mariae.


 "Džiaugiuosi, matydamas šią atgimstančią instituciją; tikiuosi ji pritrauks daug sielų, ypač jaunimo".

Rev. Fr. Franz Schmidberger FSSPX

Anotacija apie Švenčiausios  Dievo Motinos Riterių Ordiną.

Paskutiniu laiku apie Šv. Dievo Motinos riterių Ordiną (toliau Ordinas) rašoma nemažai  įvairių prasimanymų, neatitinkančių tikrovės. Taipogi mus pasiekia nemažai klausimų, tad trumpai pateiksime komentarus: kas tokie esame ir koks mūsų  santykis su arkivyskupu  Lefevru. Ordino steigimo idėja kilo benediktinų vienuoliui br. Dom Gabriel Gontard  St. Vandrilio vienuolyno  (Prancūzija) abatui.  Pirmieji šventinimai vyko jau 1947 m.  Tokiu būdu Ordinas buvo įsteigtas ir Ordino regula gavo palaiminimus įvairiuose Prancūzijos , Šveicarijos, Vokietijos, Ispanijos  bei Portugalijos bažnytinėse bendruomenėse.

Nuo praeito šimtmečio 60-jų metų  arkivyskupas Lefevras  aktyviai patronavo Ordiną, o vėliau tamprus ryšiai sieja Ordiną su Pijaus X kunigų broliją. 1970 m. Ordino riteriai iš Šveicarijos nupirko ir padovanojo  Econo dvarą arkivyskupui Lefevrui. Daug Ordino narių įsiliejo į Pijaus X broliją, bei keli brolijos kunigai tapo Ordino kapelionais. 1970 m. po II Vatikano Ordinas skilo ir tradicinių pažiūrų  grupė suformavo savo atšaką. Arkivyskupas Lefevras personaliai per eilę metų įšventino 20 naujų riterių.

Ordino tikslais laikomi: tarnystė Tikėjimui, Šv. Motinos bažnyčios apsauga bei  socialinės Kristaus Karalystės principų skleidimas. Ordino nariai po 6 parengiamųjų  mėn. ir 2-jų noviciato  metų gali priimti laikinus įžadus (lojalumas, ištikimybė bei bažnyčios gynimas ,  broliška savitarpio pagalba). Noviciatas atnaujinamas kas dvieji metai , kol Ordino magistras pakviečia prisiimti pastovius įžadus bei riterystę  iš vyskupo rankų,  pagal Romos magisteriumo Benedictio Novi Militis taisykles.

Po arkivyskupo Marselio Lefevro mirties visus šventinimus atliko Ordino globėjas, vyskupas Alfonso de Gallerreta  o taip pat vyskupas Bernardas Tissier de Mallerais, pažystantis riterius jau 40 metų. Ordinas nėra tikėjimo žodžio skleidimo  institucija, jo veikla Vykdoma mūsų  žemiškoje o ne dvasinėje aplinkoje, įtvirtinant Kristaus socialine Karalystę. Ordinas gauna dvasine sutvirtinimą   iš brolijos kunigų ir vyresnybės. Tradicinė Ordino atšaka veikia keliose valstybėse Europoje, Azijoje Amerikoje   bei Australijoje.