Militia Sanctae Mariae

Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Provincia Europa Orientalis

Preceptorát sv. Václava

O řádu rytířů Panny Marie

Militia Sanctae Mariae

  
Církev a křesťanstvo

Svatá Matka Církev vytvořila pro rozšíření sociálního a politického království Ježíše Krista dvě instituce: První z nich bylo královské, císařské korunování (korunování císaře, či krále)  Bylo ustanoveno jak svátostina a dávalo panovníkovi účast na Království Kristově. S touto svátostinou byly a jsou spojeny potřebné milosti, aby panovník tuto misi splnil. Avšak po smrti Karla Velikého došlo ke zhroucení centrální moci a nastal chaos. Církev upomínala prince, barony a rytíře, že musí na své vlastní úrovni zůstat věrní svým povinnostem a závazkům, jako kdyby byli sami panovníci. Následkem tohoto vývoje Církev pokřesťanštila obřad vojenského pasování a vložila jej do liturgie (9. století), který dnes známe pod názvem Benedictio novi militis římského pontifikálu a vytvořila liturgický ritus korunování panovníka. Je to svátostina, kterou uděluje biskup a skrze tuto svátostinu je dáno oficiální poslání a potřebné milosti ke splnění úkolu. Je to hlavně díky těmto institucím, díky nimž se křesťanstvo mohlo dále rozvíjet. Rovněž Církev pro účely dalšího rozkvětu křesťanstva a křesťanské civilizace  vytvořila další dvě instituce: 1/ křížové výpravy se slibem závazku kříže a 2/ vojenské řády, řády rytířů, které svou podstatou jsou trvalé instituce, s řeholními sliby pro rytíře – řeholníky a s osobními sliby  pro světské rytíře. Otázka však zní: Jak je možné, aby  bylo dnes obnoveno sociální a politické království Ježíše Krista?  Zcela určitě skrze instituce Církve, které pro to byly založeny. Ony jsou totiž nejlepším způsobem, jak dosáhnout cíle: jsou to skvělé, stálé a universální prostředky, vhodné pro všechny časy a použitelné kdykoliv a kdekoliv.

 

Řád rytířů Panny Marie

Mezi tyto dvě instituce (liturgické pasování a rytířské řády) patří Řád rytířů Panny Marie, který byl založen v roce 1945 a to ve Francii, kde byl také kanonicky ustanoven, podobně i v Německu, Švýcarsku, Portugalsku a Španělsku. Řád nikdy nebyl ohrožen rozdělením až do příchodu II. Vatikánského koncilu. Po koncilu došlo k tomu, že někteří členové založili v roce 1970 rytířské bratrstvo (věrné původní řeholi), jehož noví rytíři byli pasováni msgr. Marcelem Lefebvrem. V tom samém roce, kdy několik rytířů zakoupilo Ecône, předalo arcibiskupovi nemovitost, aby zde byl založen kněžský seminář. V roce 1989 byla zformována tradiční observance řádu, založena na původní řeholi a jejíž Konstituce byly schváleny Kanonickou komisí Bratrstva sv. Pia X., za předsednictví Jeho Excelence Biskupa Bernarda Tissier de Mallerais.

Do řádu není možné vstoupit tak, jak se vstupuje do světských organizací. Postulant je přijat za panoše po 6 měsících zkušební doby. Po dvou letech může složit časné sliby jako panoš – donát, kterou každý druhý rok obnovuje. Po schválení velmistrem řádu a radou, může složit konečnou profesi a je pasován na rytíře. Přijímá bílý plášť hned poté, co složí tři sliby:

1/ obrácení života (nový život dle řádových regulí),

2/ věrnost řádu (poslušnost vůči řádu a řádovým regulím a poskytnutí bratrské pomoci),

3/ obrana řádu (slib podobný slibu křižáků bránit Církev a křesťanstvo i na úkor svého vlastního života). Dalšího dne, po všenočním bdění, v průběhu pontifikální mše, předává mu biskup jménem Církve slavnostním způsobem meč. 

 

Řád dnes

Rytíří se zavazují denně recitovat Malé Hodinky Panny Marie a každý týden se pomodlit celý sv. Růženec. Dále věnují čas vnitřní modlitbě, účastní se každý rokem duchovních cvičení, pokračují v doktrinální a duchovní formaci, cvičí se fyzickým způsobem, účastní se měsíčních kapitul v místním preceptorátu, či komturství, dále se účastní akcí řádu, aby nakonec zvítězil Ježíš Kristus Král. Ženy a dcery členů řádu mohou být rovněž přijaty. Mladá pážata  a kadeti rovněž mohou vstoupit do řádu a mohou se připravovat jednoho dne na přijetí důstojnosti rytířství, nebo zůstat celý život v řádu, bez toho, aby měnili duchovní spiritualitu.

 

Dnes má řád členy v Evropě, Asii, Australasii  a Severní Americe. Rytířské povolání je par excellence povoláním laiků - mužů. Arcibiskup Lefebvre k tomu  vyzval v jubilejním roce oslav jeho kněžského svěcení v roce 1979,  když řekl: Musíme vyhlásit novou křížovou výpravu, jak si to Církev sama přeje, …s těmi samými principy… musíte začít jednat…začít se formovat….“

 

Kontakt:

okol.knights@yahoo.com