Militia Sanctae Mariae

Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Provincia Europa Orientalis

Preceptorium St. Wenceslai
 

Leo Cardinal Skrbensky - Pastoral letter about danger of secular schools without  Christian Education.
Jeho Excellence biskup Mořic Pícha - Přešlo-li rakouské jmenovací právo na vládu republiky československé.
His Excellency bishop Mořic Pícha - Was transferred Law of nominating of bishops on Czechoslovak Government?

Východní církevní otázka  a úkol Rakouska - Uherska při jejím řešení.
Eastern Church Unity´s Question and new task of Old Austria to resolve this question

Veto rakouského císaře pravděpodobně zachránilo Církev.
Veto of Austrian Emperor probably rescued the Catholic Church. (Election of St. Pius X.)
Potvrzení zrušení exkomunikace biskupů
Kněžského Bratrstva sv. Pia X.

Lifting of the Excommunications of four bishops of FSSPX.

Známe skutečnou verzi třetího fatimského tajemství?
Do we know true version of the third secret of Fatima?
Růžencové křížové tažení  a pouť do Lurd.
Rosary Crusade and FSSPX Pilgrimage to the Lourdes


Jaké kněze si přeje a nepřeje  mít Božský Spasitel a Jeho římská Církev katolická?
What kind of priests wishes our Lord Jesus Christ and His Roman Catholic Church?
Francesco kardinál Marmaggi - Bojovník proti Husovi.
Francesco Cardinal Marmaggi -  Fighter against Archheretic Johannes Hus

Modleme se za duše v očistci! Je to skutek milosrdenství, který Bůh odměňuje!
Pray for Holy souls in purgatory! It is our act of  mercy, which God rewards!


Encyklika Pia XI. Ardenti Cura  (Mit brennender Sorge)
Pope Pius XI.´s Encyclical Letter Ardenti cura

Msgr. Joseph Gross - Biskup proti nacionalismu a šovinismu!
Msgr. Joseph Gross  - Bishop against nationalism and shovinism!
Proč zklamal moderní svět aneb světové moderní NON SERVIAM Francouzské revoluce!
Why modern world failed or modern international "Not serving" of French Revolution!Sv. Pius X. a císař František Josef I.
St. Pius X. and Austrian Emperor Franz Joseph I.  - Never sent letter.