Militia Sanctae Mariae

Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Provincia Europa Orientalis

Preceptorát sv. Václava

Modlitební liga 


  Modlitba k bl. císaři Karlovi I. z Domu Habsburského                                   
    Blahoslavený císaři Karle, svou těžkou službou panovníka i výzvy, které ti vrhlo do tváře životní utrpení, přijal jsi jako Boží příkaz a ve svém myšlení, rozhodování i jednání jsi vždy vkládal důvěru v Trojjediného Boha. Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru i odvahu, ať neklesáme na mysli ani v postavení lidsky bezvýchodném, ať naopak s vírou jdeme cestou Kristovou.
Vypros nám milost, aby Ježíš učinil naše srdce podle srdce svého. Stůj při nás, abychom cítili s chudými a potřebnými a účinně jim pomáhali, abychom se neohroženě zasazovali o mír v malém i ve světovém dění a abychom v každé situaci vkládali s radostnou nadějí život svůj do rukou Božích,             a všichni, jako ty, k Němu došli skrze Krista, Pána Našeho.
    Bože, Otce náš, Ty jsi nás obdaroval příkladem blahoslaveného Císaře Karla.
Vzal na sebe obtížný úřad v dobách nejtěžších s důvěrou věřícího.
Ve všem se řídil podle Tvého Syna, pravého Krále.
   Svůj život tak prožil ve skromnosti,v upřímné lásce k chudým                     a v nezištném úsilí o mír. I v utrpeních na smrtelném loži plně doufal v Tebe a vkládal vše do Tvých rukou. Všemohoucí a milosrdný Otče, prosíme Tě, dej nám, abychom si na přímluvu Císaře Karla uchovali k Tobě i v těžkostech    a  protivenstvích bezvýhradnou důvěru a abychom odhodlaně ve všem následovali příklad Tvého Syna. Dej, ať se naše srdce otevře chudým              a posiluj naše snahy o mír v rodinách i mezi národy. O to Tě prosíme skrze Krista, Pána našeho.

Vivat Ecclesia Catholica, Papa Romanus - Pontifex Maximus et Beatus Carolus I. Imperator Austriae!